Munch- og Vigelandstipend

Stipendet omfatter formål relatert til Munchs og Vigelands kunst, og ytes som hovedregel til forskningsformål.

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Stipendet omfatter emner relatert til Munch og Vigelands kunst og ytes som hovedregel til forskningsformål. Det kan også gis stipend knyttet til forskning på gjenstander/verk som tilhører Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger. Stipendet kan også søkes av utenlandske forskere.

Søknadsfrist: 15. mai.

Kriterier:

  • Stipendets hovedmålgruppe er norske eller utenlandske forskere.
  • Dersom det ikke finnes kvalitativt gode forskningsprosjekter, kan stipendet tildeles forskningsformidling eller annen nyskapende formidling av Munchs og Vigelands kunst.
  • Søker skal ikke være vitenskapelig/faglig ansatt ved hhv. Munch, Stenersenmuseet, Vigelandsmuseet eller ved andre kommunale kulturvirksomheter.
  • Søker skal minimum inneha eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole.
  • Dokumenterte tidligere relevante vitenskapelige arbeider kan tillegges vekt.
  • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker Munch- og Vigelandstipend, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene.

Hvem kan søke om Munch- og Vigelandstipend?

  • Kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer
  • Som hovedregel er det kun enkeltpersoner som kan motta stipend, men det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter / kunstnergrupper dersom alle deltakerne søker separat med unntak av de grupper som er registrert som selvstendig rettssubjekt i Brønnøysundregistrene

Stipendet er admininstrert av Kulturetaten i Oslo kommune. For nærmere informasjon om søknadskriterier og kontaktinfo se:
Munch- og Vigelandsstipend